دوره زبان آلمانی

شروع ثبت نام
دوره آلمانی 
۲۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای
 روز برگزاری پنجشنبه ها ساعت ۱۹-۱۶   ( ارائه گواهینامه پایان دوره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)
0