دوره مکالمه فشرده ICC بامداد دانش 

دوره ای برای پاسخگویی به نیاز اولیه زبان آموزان در یادگیری مکالمات انگلیسی در کوتاه مدت