فرآیند صدور گواهینامه پایان دوره

 • فرایند صدور گواهینامه پایان دوره:

پس از موفقیت در آزمون های پایان دوره و اخذ نمره مجاز، دانشپذیران برای دریافت گواهینامه به واحد آموزش موسسه مراجعه کرده و با ارائه مدارک و تکمیل کاربرگ مورد نیاز می توانند نسبت به دریافت گواهینامه اقدام نمایند.

این گواهینامه بر اساس مجوز تایید شده از سوی دفتر آموزش های غیر دولتی صادر می گردد و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

 • اطلاعات ضروری در رابطه با گواهینامه پایان دوره:
 1. گواهینامه پایان دوره ممکن است در برخی از دوره ها به صورت تجمیعی و پس از گذراندن چند دوره در قالب یک گواهینامه تعریف گردد.
 2. گواهینامه مذکور در داخل ایران در تمامی ادارات و مراجع ذیصلاح معتبر است و فقط در صورت درخواست اداره یا شرکت پذیرنده گواهینامه و یا در صورت خروج از ایران با ارائه مدارک معتبر ،می توانید جهت تایید گواهینامه پایان دوره از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دفتر آموزش های غیر دولتی مراجعه نمائید.
 3. گواهینامه مذکور مهمور به مهر و تایید دفتر آموزش های غیر دولتی وزارت علوم، قابل ترجمه بوده و مورد تایید قوه قضائیه و وزارت دادگستری جهت استفاده در مراکز آموزشی و اداری خارج کشور می باشد.

 • مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:
 1. دو قطعه عکس
 2. تصویر شناسنامه و کارت ملی
 3. تکمیل کاربرگ درخواست گواهینامه
 • زمان دریافت گواهینامه:

پس از تحویل مدارک به واحد آموزش موسسه ،حداکثر تا دو هفته نسبت به صدور مدرک اقدام خواهد شد.

 • نکات مهم:
 1. دانشپذیران می توانند علاوه بر دریافت گواهینامه پایان دوره وزارت علوم، نسبت به دریافت گواهینامه پایان دوره به زبان انگلیسی اقدام نمایند.
 2. برای ارائه مدرک به سازمان خارج از کشور فقط گواهینامه فارسی توسط وزارت علوم تایید می گردد و قابل ترجمه و ارائه به وزارت امورخارجه و قوه قضائیه می باشد.
0