(Emailing) کارگاه زبان تخصصی بازرگانی

فراگیری نحوه ارتباط و تعامل اثربخش با مشتریان ،وزیع کنندگان و تامین کنندگان در کسب و کار داخلی و بازار جهانی

0