دوره + I.C.C

شروع ثبت نام
 دوره + I.C.C 
تعدادجلسات   هر ترم ۱۰ جلسه۱/۵ ساعته 
  مدرس استاد مهدی حیدرهایی مدرس  دوره های icc  و طراح دوره  +icc و دارای مدرک حرفه ای CPE از دانشگاه کمبریج